Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

งานวิจัยของ Transferfactor

วันที่: 2014-01-10 20:41:46.0

ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ มีประโยชน์ ในการ ช่วยปรับสมดุล ของภูมิคุ้มกันใน

 

ร่างกายของมนุษย์และช่วยในการ ดูแล และฟื้นฟูร่างกายที่ทรุดโทรม อัน

 

เกิดมาจากโรคและอาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน

ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ 4life Transferfactor สามารถเพิ่ม  IGA ในน้ำลายผู้ใช้ได้ มากกว่า 73%
 
 
(ผลลัพธ์ที่ปรากฎอาจจะแตกต่างไปแล้วแต่ละบุคคล)
 
 
 

 

ผลการทดลอง Transferfactor และ NK Cell

 

 
 
     จากการศึกษาในผู้ป่วย 10 คน ซึ่ง NK Cell มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่า
 
20 พบว่าหลังจากได้รับประทาน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พบว่าประสิทธิภาพการ
 
ทำงานของ NK Cell เพิ่มขึ้นสูงกว่า 20 ทุกคน ยกเว้นคนเดียวอยู่ที่ 19.5 ซึ่งในคน
 
ปกติที่มีสุขภาพแข็งแรง ประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cell จะต้องสูงกว่า 20
            
ประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells(NK Cell Activity) มีความสำคัญมาก พบว่าผู้
 
ป่วยมะเร็งเกือบทั้งหมด มีประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells ต่ำ ส่วนใหญ่อยู่
 
ระหว่าง 0-20 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวนมากรวมทั้ง โรคปวดเมื่อย(Fybromyalgia) โรค
 
อ่อนเพลียเรื้อรัง(Chronic Fatique Syndrome) โรคภูมิแพ้ตัวเอง(Autoimmune
 
Disorders)ได้แก่ โรคปวดข้อรูมาตอยด์(Rheumatoid Arthrtis) โรครู
 
ปัส(Lupus,SLE) และMultiple Sclerosis ก็มีประสิทธิภาพการทำงานของNK
 
Cells ต่ำอยู่ในช่วง 10-30
          
  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อเรื้อรัง หรือ เป็นซ้ำบ่อยๆเช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย Step, ไซนัส
 
อักเสบหลอดลมอักเสบต่อมทอลซิลอักเสบปอดบวม,และหูอักเสบ เป็นต้น ก็พบ
 
ว่าประสิทธิภาพของ NK Cells ต่ำอยู่ในช่วง 10-50 และผู้ติดเชื้อไวรัส เช่น EBV,
 
CMV, HPVและการติดเชื้อไวรัสเรื้อรัง ประสิทธิภาพของ NKCells อยู่ระหว่าง 0-20
 
            ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells จะอยู่ช่วง 50-
 
150 ประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells ลดลงตามอายุ จาก 20-80 ปี ทำให้มี
 
โอกาสเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ปี
           
 ผู้ป่วยมะเร็งที่มีประสิทธิภาพการทำงาน NK Cells ต่ำ จะมีโอกาสรอดชีวิตต่ำ แต่ผู้
 
ป่วยที่มีประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells สูง จะมีโอกาสรอดชีวิตสูง
 
กว่า(American Medical Review)       
 
     จากการศึกษาในผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 40 ปี จำนวน 3,624 คน พบว่า ผู้ที่มี

ประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells สูง มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่ำ
 
ในขณะที่ผู้ที่มีประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cells ต่ำโอกาสเสี่ยงต่อการ
 
เป็นมะเร็งจะสูง
 

 
 
 
  การทดลอง ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์และ T Cell
 
 
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กดการทำงานของ Activated T-Cell เมื่อทดลองการกระตุ้น
 
 
เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-Cell ให้อยู่ในภาวะ over active หรือมีการทำงานมากกว่า
 
 
ปกติ แล้วใส่สารที่มีฤทธิ์ในการปรับระดับภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆลงไป ได้แก่ 4Life
 
 
Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, 4Life Transfer Factor Tri-Factor
 
 
Formula, 4Life Transfer Factor Advanced Formula, Bovine
 
 
colostrums และ Echinacea พบว่า 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor


Formulaสามารถกดการทำงานของ T-Cell ให้กลับสู่ภาวะปกติได้มาก
 
 
ที่สุด มากกว่า4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula, 4Life Transfer Factor
 
 
Advanced Formula, Bovine colostrums และ Echinacea ตามลำดับ
               
 
       ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นประโยชน์
 
 
สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่มีการ ตอบสนองไวเกิน
 
 
ไป เช่นโรคภูมิแพ้ ลมพิษ หอบหืด และโรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่นโรครูมาตอยด์ SLE
 
 
สะเก็ดเงิน เบาหวานประเภทที่ เป็นต้น
 

ผลของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมการทำงานของ NK Cell 

 
   
 
 
 (ผลลัพธ์ที่ปรากฎอาจแตกต่างไปแล้วแต่ละบุคคล)

 

Test Done by Blokhin Russian Oncology Research Center

 

The Russian Academy of Medical Science

           
Blokhin Russian Oncology Research Center ได้ทำการแยกเซลล์เม็ดเลือดขาว
 
ชนิด NK Cell จากคนที่มีสุขภาพแข็งแรง มาเลี้ยงในจานที่มีอาหารเซลล์อยู่ จากนั้น
 
เติมสารที่มีฤทธิ์ในการปรับภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆลงไปรวมทั้ง Transfer Factor ได้แก่  
 
Transfer Factor Clessic, Transfer Factor Advanced Formula, Transfer Factor
 
Plus Advance formula และInterleukin-2 ทิ้งไว้นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นใส่เซลล์
 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเลี้ยงชนิด K562 ลงไป และนำไปวัดดัชนีของความเป็นพิษ
 
(Toxicity) ด้วยวิธี MTT Assay Technique พบว่า Transfer Factor Plus
 
Advance formula สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ NK Cell (NK
 
Cell Activity) ได้สูงสุด ภายใน 48 ชั่วโมง ในขณะที่และ Interleukin-
 
2, Transfer Factor Advanced Formula ,Transfer Factor Clessic เพิ่มได้ตาม
 
ลำดับ
 

ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ (Transfer Factor) จะช่วยเร่งความเร็วของขั้นตอนการ

 

ทำความรู้จัก และย่นระยะเวลาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันให้สั้นขึ้น

 

ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถกำจัดเชื้อโรคและสิ่งที่มาคุกคามได้อย่างรวด

 

เร็ว และช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยให้สั้นลง

 
  
เมื่อร่างกายมีการติดเชื้อไวรัส จะส่งสัญญาณให้ระบบภูมิคุ้มกันหลั่งสาร
 
Cytokine ออกมากระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันตื่นตัว ซึ่งเซลล์แรกที่จะตอบโต้เชื้อไวรัส
 
คือ NK Cells (Natural Killer Cells หรือ เซลล์เพชฌฆาต)ซึ่งในภาวะปกติ NK
 
Cells จะเริ่มกำจัดเชื้อไวรัสจากมีการติดเชื้อ 3.5 วันและหลังจาก 3-วัน T-Cell และ
 
ระบบแอนตี้บอดี้จะเริ่มทำงานและกำจัดเชื้อไวรัสให้สิ้นซาก
 
            แต่ถ้าร่างกายได้รับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์(Transfer FactorNK Cells จะเริ่ม
 
กำจัดเชื้อไวรัสหลังจากมีการติดเชื้อแค่ 1.5 วัน ทำให้ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อไวรัส
 
ได้เร็วขึ้น ลดการเจ็บป่วยและฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้รับประทาน
 
ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์
  
 
งานวิจัยของ Transferfactor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ผลลัพธ์ที่ปรากฎอาจแตกต่างไปแล้วแต่ละบุคคล) 
 
 
 
 
ผลงานทางวิทยาศาสตร์
 
  • ระบบภูมิคุ้มกันสนับสนุนการทำงานทุกส่วนในร่างกายโดยสร้างความแข็งแกร่ง

 

ให้กับระบบป้องกันของร่างกาย ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ขั้นต้นได้แนะนำว่า

 

4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้

 

กับหน่วยป้องกันของระบบภูมิคุ้มกันด้วยการเพิ่มจำนวนหน่วยคุ้มกัน อิมมูนโนโกลบู

 

ลินเอ  (IgA)

 

  • ผลการทดสอบของอิมมูนโนโกลบูลินเอ ( IgA) จากการค้นคว้าเบื้องต้นใน

 

ศึกษาผู้ใหญ่ที่มี อายุ 21 ปี และมีสุขภาพที่แข็งแรง เราได้ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบทำการ

 

บริโภค 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ไตร- แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า เป็นเวลา 2

 

สัปดาห์ แล้วตามด้วยสูตร4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์

 

ฟอร์มูล่า 100% ของผู้เข้าร่วมทดสอบ พบว่ามีการเพิ่มอัตราผลผลิตของ  IgA ใน

 

น้ำลาย โดยเฉลี่ย 73% หลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์

 
แอนติบอดี้ ไอจีเอ(Iga)
  • แอนติบอดี้ IgAเป็น โมเลกุลเล็กๆที่เป็นด่านป้องกันด่านแรก ซึ่งทำให้ตัวก่อให้

 

เกิดโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายไม่สามารถเข้าไปได้และยังมีเซลล์เพชฌฆาตที่ทำงาน

 

อยู่ในระบบภูมิคุ้มกัน มีหน้าที่โจมตีหรือทำลายภัยคุกคามต่างๆ ที่มาในระบบร่างกาย

 
ประโยชน์ของการเพิ่มขึ้นของแอนตี้บอดี้ (Antibody)

 

  • ในทศวรรษที่ผ่านมา4ไล้ฟ์ เป็นผู้บุกเบิกความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สินค้า

 

ใหม่กระบวนการต่างๆ ที่ผ่านการจดสิทธิบัตรและ การศึกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผล

 

ของ4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่มีต่อการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษาที่

 

สำคัญชิ้นหนึ่งที่ใช้ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ไตร แฟกเตอร์ ฟอร์มูลา

 

(แอดวานซ์) และ 4ไล้ฟ์

 
  • ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตรแฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า (พลัส) ที่มีต่อการทำงาน

 

องซลล์เพชฌฆาต ( NK Cell) ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น ของประสิทธิภาพ

 

ของเซลล์เพชฌฆาตได้ ตามลำดับ ด้วยการรับประทาน 4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

 ทุกวันจะเพิ่มจำนวนของหน่วย รักษาความปลอดภัย IgA ในร่างกาย และช่วยเพิ่ม

 

ความสามารถของคุณอย่างมากในการจัดการกับเชื้อโรค  

              
  • ผลิตภัณฑ์ 4Life Transferfactor(4ไล้ฟ์ ทราสเฟอร์ แฟกเตอร์) ช่วยปรับระบบ

 

ภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล และช่วยเสริมภุมิคุ้มกันได้ประสิทธิภาพสูงสุด  และ

 

ลดอาการติดเชื้ออักเสบ

 

 

 
 
 
 
 
 
 สนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามได้ที่ ปวันรัตน์  (อู๊ด) 081-562-5177
 
 

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good