Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

GLA (Gamma-Linoleic acid) คือ

วันที่: 11-08-2016

 GLA คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการของเซลล์ในร่างกาย

 

GLA หรือ Gamma-Linoleic acid (แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด) คือกรดไขมันจำเป็น ( Essential
 
fatty acid) (18:2w6) ชนิดหายาก และเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่นเดียวกับสารอาหาร
 
ในกลุ่มวิตามิน โดยคนเราจะได้รับ แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด จากการรับประทานสิ่งมีชีวิตที่สร้าง
 
แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิดได้ เนื่องจากกรดไขมันจำเป็นชนิดนี้ ร่างกายคนเราไม่สามารถสร้างขึ้น
 
เองได้ อย่างไรก็ตามมีสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น ที่จะเป็นแหล่งของแกมม่า-ไลโนเลอิค แอ
 
ซิด ที่เพียงพอให้กับคนเรา
 
แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด มีประโยชน์อย่างไร ?
 
แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด มีหน้าที่หลักในร่างกาย 4 ประการได้แก่
 
เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างผิวหนัง โดยความยืดหยุ่นของผิวหนัง และเยื่อบุผิวของอวัยวะ
 
ภายใน ขึ้นอยู่กับปริมาณของแกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด  เป็นสารตั้งต้นเกี่ยวกับการสร้างพรอสตา
 
แกลนดิน (Prostaglandins:PGs) และลิวโคไครอีน (Leukotrienes;LT) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
 
กระบวนการการอักเสบ และการต้านการอักเสบของร่างกาย
 
ควบคุมการซึมผ่านของน้ำที่ผิวหนัง และผิวอวัยวะในร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
 
เลือด และระบบประสาท  ควบคุมการสร้างและการขนส่งคลอเรสเตอรอลในร่างกาย
 
ในสภาวะปกติทั่วร่างกายคนเราจะสังเคระห์ แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด กรดไลโนเลอิค แอซิด ซึ่ง
 
ก็เป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร
 
ที่มีกรดไขมันดังกล่าว อย่างไรก็ตามในคนบางกลุ่ม เช่น ผู้ทีรับประทานอาหารไม่ครบ ที่ร่างกาย
 
ต้องการและไม่สมดุล และผู้ป่วยด้วยโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน และในกลุ่มคนชรา ร่างกาย
 
จะไม่สามารถสังเคราะห์แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด จากกรดไขมัน ไลโนเลอิค แอซิดได้ การที่
 
ร่างกายขาด หรือได้รับแกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิดไม่เพียงพอจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเซลล์
 
และทุกระบบอวัยวะในร่างกาย
 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด เป็นกรดไขมัน ที่ร่างกายคนเราต้องการใช้ใน
 
การสร้างสารที่มีคุณลักษณะคล้ายฮอร์โมน เรียกว่า “พรอสตาแกลนดิน E1 (Prostagland
 
E1;PGE1) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด จึงมักถูกใช้ในการรักษาอาการ
 
ปวดตา และอาการอักเสบในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ โดยมีรายงานการศึกษาวิจัย แกมม่า-ไลโนเลอิ
 
ค แอซิด สามารถลดอาการปวดและอักเสบในผู้ป่วยโรค Rheumatis แต่ก็ให้ผลในการรักษาใน
 
ระดับดี
 
 
เอกสารอ้างอิง:
 
ภาคภูมิ พานิชยูปการนันท์ ผศ.ดร., บทความวิชาการ : แกมม่า-ไลโนเลอิค แอซิด , ภาควิชาเภสัชเวทและพฤกษา
 
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
Horrobin, D.F. 1992 Nutritinal and Medical importance of Gamma-linolenic acid. Prog.Lipid Res.31(2):163-
 
194  Physicians’ Desk Reference Staff (Author). The PDR Family Guide to Nutritional Supplements: An
 
Authoritative A-to-Z Resourch on the 100 Most Popula Nutritional Therapies and
 
Nutraceuticals.Westminter,MD,USA:Ballantine Publish Group,2001.p135-138
 
Belch, J.J.F. and Hill,A. Evening primrose oil and borage oil in rheumatologic condition.The America
 
Journal of clinical Nutrition 71:(1):352S. 5. Spinella, N. 2001. herbal medicines andepilepsy: The potential
 
for benefit and advance effects. Epilepsy& Behavior 2 :524-532. ตีพิมพ์ ใน MeridianTimes ฉบับที่ 2

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good