Support
www.4life4good.com
ปวันรัตน์ (081-562-5177 /088-578-2624)
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

CLA (Conjugated Linoleic Acid) คือ

วันที่: 11-08-2016

 CLA หรือ Conjugated Linoleic Acid

 

เป็นกรด ไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้จากการรับประทานเท่านั้น เป็นกรด

ไขมันโครงสร้างพิเศษเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว อยู่ในกลุ่มกรดไขมันจำเป็นชนิดโอเมก้า-6

จากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ พบว่า CLA มีหน้าที่นำไขมันเข้าสู่เซลล์ เพื่อเผาผลาญ ให้
 
เกิดเป็นพลังงาน โดยช่วยนำพากลูโคสเข้าสู่เซลล์ เพื่อนำไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเปลี่ยนเป็น
 
พลังงาน ก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมัน ส่งผลให้ลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกายได้ จึง
 
นิยมใช้กับโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ CLA ยังมี
 
คุณสมบัติต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidative reaction) และยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกั
 
นโรคอีกด้วย
 
 
Conjugated Linoleic Acid(CLA) หรือ คอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิก แอซิด
 
 
มีงานวิจัยที่สนับสนุนคุณประโยชน์และความปลอดภัยของ CLA มากมายในช่วง 15 ปีที่ผ่านมานี้
 
มีการออกสิทธิบัตรมากกว่า 50 ฉบับ เกือบทุกกรณีศึกษาให้ผลลัพธ์ที่สนับสนุนว่า CLA ช่วยใน
 
การลดไขมันในร่างกาย 
 
กรดคอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิค ทำงานร่วมกับแอล-คาร์นีทีน โดยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์
 
คาร์นิทีน เอซิล ทรานสเฟอเรส ซึ่งทำหน้าที่ดึงเอากรดไขมันในร่างกายที่สะสมไว้มาเผาผลาญ
 
เป็นพลังงาน ช่วยลดมวลของไขมันโดยเฉพาะช่วงเอวและหน้าท้องในร่างกายลง และช่วยลดไข
 
มันที่ชั้นใต้ผิวหนัง ร่างกายจึงดูกระชับไม่หย่อนยาน  
 
เป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องได้จากการรับประทานเท่านั้น แหล่ง
 
ของ CLA คือน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันดอกคำฝอย CLA  มีประโยชน์ในเชิงการควบคุมน้ำหนัก
 
ดังนี้1.1 ช่วยลดการสะสมไขมันส่วนเกิดขึ้นมาใหม่ โดยมีกลไกในการทำงาน คือ CLA จะไป
 
ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลโปโปรตีนไลเปส (Lipo-protein Lipase) ช่วยให้ร่างกายลดการ
 
สะสมของไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนัง1.2 ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่สะสมไว้ในร่างกาย โดย
 
มีกลไกในการทำงานคือ CLA จะไปเร่งการทำงานของเอนไซม์ คาร์นิทีน ปาล์มิโตอิส
 
ทรานสเฟอร์เรส (Carnititine Palmitoyl Transferase) ช่วยให้ร่างกายนำเอาไขมันที่สะสมไว้มา
 
เผาผลาญให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังลดการสร้างไขมันสะสมของไขมันอีกด้วย
 
 
กลไกการทำงานของ CLA ที่มีผลต่อร่างกาย
 
เพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย CLA มีผลต่อระบบประสาท ซิมพฟเทติค (Sympathetic
 
Nervous System) CLA จึงช่วยเพิ่มการทำลายกรดไขมัน และเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงาน
 
ในร่างกาย นอกจากนี้ ยังทำลายไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อ และเซลล์ในไขมัน จากผลการทดลอง
 
พบว่า CLA สามารถลดขนาดของเซลล์ไขมัน แต่ไม่ลดจำนวนเซลล์ไขมัน ขณะที่การทดลองใน
 
หลอดทดลองพบว่า CLA สามารถลดขนาด และจำนวนเซลล์ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นไขมัน
 
เพิ่มการหลั่งโกร๊ทฮอร์โมน (Growth Hormone) CLA มีผลต่อการหลั่งและการทำงานของ
 
Growth Hormone, Insulin-like growth Factor และGrowth Factor ตัวอื่นๆ ซึ่งสารเหล่านี้มี
 
ผลเพิ่มกล้ามเนื้อ และลดมวลไขมัน
 
มีผลต่อโครงสร้างและหน้าที่ของผนังเซลล์ CLA เป็นองค์ประกอบ ของผนังเซลล์ มีผลต่อเนื่อง
 
ไปถึงการตอบสนองของเอ็นไซม์ และฮอร์โมน การแทรกผ่านของสารเข้าสู่เซลล์ การเคลื่อนไหว
 
ของผนังเซลล์ รวมทั้งผลต่อจำนวน และหน้าที่ของ receptor ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์
 
ยับยั้งการทำลายโปรตีนในกล้ามเนี้อลาย CLA มีผลต่อกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงของสาร
 
eicosanoids, arochidonic และprostaglandin จากการทดลอง พบว่า CLA สามารถลดการ
 
สร้าง PGE2 ซึ่งเป็นสารที่เร่งการทำลายโปรตีนของกล้ามเนื้อลาย ดังนั้น CLA จึงมีผลยับยั้งการ
 
ทำลายโปรตีนในกล้ามเนื้อลายได้
 
การสร้างและการตอบสนองของสาร Cytokines สาร Cytokines เช่น Tumor necrosis alpha
 
factor ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน CLA อาจมีผลช่วยลดการสร้าง และการตอบ
 
สนองต่อสารดังกล่าว
 
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน CLA มีผลต่อการทำงานของสาร peroxisome proliferator-
 
activated receptor (PPAR) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน ดังนั้น
 
สารที่มีผลต่อ PPAR จึงมีผลต่อการก่อตัวของเซลล์ไขมัน เช่นกัน
 
ป้องกันมะเร็ง จากผลการทดลองพบว่า CLA สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ส่วนปลาย มะเร็ง
 
ผิวหนัง และมะเร็งปอด แต่กลไกการป้องกันยังไม่ชัดเจน
 
ป้องกันโรคกระดูก จากผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับ CLA มี มวลกระดูกเพิ่มขึ้น โดย CLA
 
กลไกที่ช่วยลดการสร้าง PGE2 มีผลต่อการสูญเสียมวลกระดูก ในร่างกาย
 
 
 
 

 

 

 

 

สนใจเข้าร่วมธุรกิจ ติดต่อ ปวันรัตน์ (อู๊ด) 081-562-5177 Line ID : 4life4good